ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398   |  
Menu
تاریخ درج: سه شنبه 28 اسفند 1397                     تعداد بازدید صفحه: 838
نتیجه مزایده و اسامی برندگان املاک و مستغلات ملل-نوبت دوم

 

به نام خدا

به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 1397/288203 مورخ 1397/12/13 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1397/12/26 پاكت هاي مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:

- برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.

- در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ،  ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.

- ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

 

كد61

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

1

61

گرگان

آقاي هادي جعفري

2121535500

12.870.000.000

12.227.000.000

نقدي

نفر اول

 

 

كد71

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

2

71

بندر عباس

خانم پروين پور سعيدي

3070108717

1.320.000.000

1.330.000.000

نقدي

نفر اول

 

 

كد 78

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

3

78

اردبيل

آقاي مير طاهر سيد تاجي

1641210641

2.470.000.000

2.490.000.000

نقدي

نفر اول

4

78

اردبيل

آقاي بهمن يوسفي رشيد

1461032989

2.470.000.000

2.485.000.000

نقدي

نفر دوم

 

 

كد 88

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده (ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

5

88

جاده ساوه

خانم فريبا فرجي

3782001680

2.420.000.000

2.300.000.000

نقدي

نفر اول

 

 

كد92

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

6

92

دامغان

آقاي علي اصغر عباسيان

0491218974

3.630.000.000

4.215.000.000

نقدي

نفر اول

 

 

كد 96

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

7

96

مياندوآب

آقاي علي اسلامي

2971859381

3.630.000.000

3.777.500.000

اقساطي

نفر اول

 

 

كد 99

رديف

كد ملك

نام ملك

نام خريدار

شماره ملي

قيمت پايه مزايده(ريال)

قيمت پيشنهادي(ريال)

شرايط خريد

برنده مزايده

8

99

سراب

آقاي رضا باقري شيره جيني

1652098119

11.240.000.000

10.678.140.000

نقدي

نفر اول

 


print
دی ان ان