ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398   |  
Menu

 

 
صورت‌هاي مالي (ماده 5)
 
گزارش هيات مديره به مجمع عمومي و اظهارنظر حسابرس (سال 93 سال 94)
 
گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي (سال 93سال 94)
 
خالص تسهيلات اعطايي به تفكيك عقود (سال 93 سال 94)
 
انواع و مانده سپرده‌ها به تفكيك (سال 93سال 94)
 
انواع و خالص تسهيلات اعطائي به تفكيك دولتي و غيردولتي (سال 93سال 94)
 
مطالبات از موسسات اعتباري به تفكيك داخلي و خارجي (سال 93سال 94)
 
ميزان تسهيلات بين بانكي دريافتي (سال 93سال 94)
 
خالص تسهيلات به تفكيك جاري، سررسيدگذشته، معوق، مشكوك الوصول و سوخت شده (سال 93 سال 94)
 
خالص تسهيلات به تفكيك وثايق (سال 93سال 94)
 
مانده ذخاير در نظر گرفته شده براي تسهيلات به تفكيك عمومي و اختصاصي (سال 93سال 94)
 
مانده اسناد پرداختني (سال 93سال 94)
 
مانده اقلام زيرخط ترازنامه (سال 93سال 94)
 
نحوه محاسبه و ميزان سود قطعي منابع سپرده گذاران (سال 93سال 94)
 
مانده بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده (سال 93سال 94)
 
مانده بدهكاران بابت اعتبارات ضمانت‌نامه‌هاي پرداخت شده (سال 93سال 94)
 
مانده بدهكاران موقت (سال 93سال 94)
 
مانده بستانكاران موقت (سال 93سال 94)
 
سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم (سال 93سال 94)
 
تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی (سال 93سال 94)
 
مديريت ريسك (ماده 6، 7، 8 و 9)
 
 

 

 
نسبت‌هاي مالي (ماده 10)
 
 
مبالغ نسبت‌ها (سال 93سال 94)
 
- - - - - - - - - - - - - - نسبت خالص تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط به
 
مجموع خالص تسهيلات و تعهدات (سال 93سال 94)
 
سرمايه پايه (سال 93سال 94)
 
سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها (سال 93سال 94)
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - نسبت خالص تسهيلات و تعهدات کلان به
 
مجموع خالص تسهيلات و تعهدات (سال 93سال 94)
 
سرمايه پايه (سال 93سال 94)
 
سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها (سال 93سال 94)
 
- - - - - - - - - - - - نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به
 
مجموع خالص تسهيلات و تعهدات (سال 93 سال 94)
 
سرمايه پايه (سال 93سال 94)
 
سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها (سال 93سال 94)
 
نسبت خالص تسهيلات غيرجاري به مجموع خالص تسهيلات (سال 93سال 94)
 
نسبت خالص تسهيلات به مانده سپرده‌ها (سال 93سال 94)
 
نسبت ارزش دفتري دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام (سال 93سال 94)
 
نسبت خالص تسهيلات كوتاه مدت به مجموع خالص تسهيلات (سال 93سال 94)
 
سبت مانده سپرده‌هاي ديداري (جاري) به مانده مجموع سپرده‌ها (سال 93سال 94)
 
نسبت مانده سپرده‌هاي بلندمدت به مانده مجموع سپرده‌ها (سال 93سال 94)
 
كفايت سرمايه (ماده 11)
 
 

 

 
حاکمیت شرکتی کنترل داخلی (ماده 12)
 
 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - هیات مدیره
 
اعضاء (سال 93سال 94)
 
 
- - -  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - هیات عامل
 
اعضاء (سال 93سال 94)
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -معاونین، روسا و مدیران ارشد
 
اعضاء (سال 93سال 94)
  ساختار و شرح وظایف
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ساختار سازماني
 
 
 
مصوبات مجامع عمومي عادي، عادي به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده (سال 93سال 94)
 
فهرست سهامداران عمده بالاي يك درصد و تغييرات آن طي دوره (سال 93سال 94)
 
گزارش عملكرد كميته حسابرسي داخلي (سال 93سال 94)
 
نظام کنترل داخلی (ماده 13)
 
 

 

 
نرخ حق الوکاله (ماده 29)
 
 

 

 
تغییرات در گزارش ها
 
   
 
   

 

دی ان ان