چهارشنبه 1 آبان 1398   |  
Menu

 

اطلاعات مالی

موسسه اعتباری ملل (سهامی عام)

 

گزارش حداقل استاندارد شفافیت شرکت اعتباری ملل برای دوره منتهی به 31 شهریور 1396
گزارش حداقل استاندارد شفافیت شرکت اعتباری ملل برای دوره منتهی به 31 خرداد 1396
گزارش حداقل استاندارد شفافیت شرکت اعتباری ملل برای پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند1395
گزارش حداقل استاندارد شفافیت شرکت اعتباری ملل برای سال مالی منتهی به 30 آذر1395
گزارش شفافیت موسسه اعتباری ملل برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور1395
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل و صورت های مالی به تاریخ 31 شهریور1395
دریافت فایل صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) در مورخه31 تیرماه 1395
گزارش حداقل استاندارد شفافیت شرکت اعتباری ملل برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394
دریافت فایل گزارش شفافیت موسسه اعتباری عسکریه سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393
گزارش شفافیت موسسه اعتباری عسکریه برای دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1393
دریافت فایل صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1393
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1391
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1390
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1389
دریافت فایل صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1388

 

دی ان ان